Privacy policy

BYe Travel hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze privacy policy geven wij heldere en transparante informatie over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. BYe Travel houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.  Dit brengt met zich mee dat in ieder geval:

► wij uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt. Deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze privacy policy;
► verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
► wij om uw uitdrukkelijke toestemming vragen als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
► wij passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen, zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
► wij geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
► wij op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Als BYe Travel zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons privacy policy of in algemenere zin vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen, kan dit via de contactgegevens onder aan dit document.

 

Verwerking van persoonsgegevens van klanten en leveranciers

Persoonsgegevens van klanten of leveranciers worden door BYe Travel verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

► Administratieve doeleinden;
► Communicatie over de opdracht en/of uitnodigingen;
► Uitvoering geven aan of uitgeven van een opdracht.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is de overeengekomen opdracht.

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan BYe Travel de volgende persoonsgegevens van u vragen: voornaam, tussenvoegsel, achternaam, titels, adres, postcode, woonplaats, land, telefoonnummer, faxnummer, e-mailadres, (zakelijke) website, geslacht, geboortedatum, zakelijk bankrekeningnummer, gegevens over gezondheid (alleen wanneer u dit zelf aangeeft), paspoortnummer (alleen in specifieke gevallen), boekingsgegevens.

Uw persoonsgegevens worden door BYe Travel opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) gedurende de looptijd van de overeenkomst en daarna 3 jaar om u in de toekomst zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn. Voor de financiële administratie worden uw persoonsgegevens maximaal 7 jaar bewaard.

 

Verwerking van persoonsgegevens van nieuwsbriefabonnees

Persoonsgegevens van toekomstige nieuwsbriefabonnees worden door BYe Travel verwerkt ten behoeve van het informeren van de persoon door middel van nieuwsuitingen. Grondslag voor deze persoonsgegevens is toestemming van de betrokken persoon.

Voor bovenstaande doelstelling(en) kan BYe Travel de volgende persoonsgegevens van u vragen: voornaam, tussenvoegsel, achternaam, adres, postcode, woonplaats, land, e-mailadres, geboortedatum, geslacht, boekingsgegevens.

Uw persoonsgegevens worden door BYe Travel opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) gedurende de periode dat u aangemeld bent.

 

Cookies

Deze website maakt gebruik van cookies. We gebruiken cookies om content en advertenties te personaliseren, om functies voor social media te bieden en om ons websiteverkeer te analyseren. Ook delen wij informatie over uw gebruik van onze site met onze partners voor social media, advertenties en analyses. Deze partners kunnen deze gegevens combineren met andere informatie die u aan hen heeft verstrekt of die ze hebben verzameld op basis van uw gebruik van hun services.

Volgens de wet mogen wij cookies op uw apparaat opslaan als ze strikt noodzakelijk zijn voor het gebruik van de site. Voor alle andere soorten cookies hebben wij uw toestemming nodig.

Deze website maakt gebruik van verschillende soorten cookies. Sommige cookies worden geplaatst door diensten van derden die op onze pagina's worden weergegeven.

 

Klikgedrag

Op de website van BYe Travel worden algemene bezoekgegevens, zonder dat deze bezoekers identificeren, bijgehouden, zoals de meest gevraagde pagina's. Het doel hiervan is om de inrichting van de website te optimaliseren. Ook kunnen deze gegevens worden gebruikt om meer gerichte informatie op de site te zetten. Op deze wijze kan BYe Travel haar dienstverlening aan u verder optimaliseren.

 

Links naar andere sites

Op de site van BYe Travel treft u een aantal links aan naar andere websites. BYe Travel kan echter geen verantwoordelijkheid dragen voor de omgang door die partijen met uw gegevens. Lees hiervoor, indien aanwezig, de privacyverklaring van de site die u bezoekt.

 

Verstrekking aan derden

De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.
Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:

► het uitvoeren van de reisovereenkomst;
► het verzorgen van de (financiële) administratie;
► het verzorgen van nieuwsbrieven en uitnodigingen.

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder verstrekken wij de door uw verstrekte gegevens niet aan andere partijen, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn wij dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden, indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.

 

Minderjarigen

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jongen dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

 

Bewaartermijn

BYe Travel bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt, dan wel op grond van de wet is vereist.

 

Beveiliging

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking. Zo hebben wij bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen:

► Alle personen die namens BYe Travel van uw gegevens kennis kunnen nemen zijn gehouden aan geheimhouding daarvan;
► Wij hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
► Wij pseudonimiseren en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is;
► Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
► Wij testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;
► Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

 

Rechten omtrent uw gegevens

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken. Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.

 

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens, dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit, dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

 

Vragen

Als u naar aanleiding van ons privacy statement nog vragen of opmerkingen heeft, neem dan contact met ons op.

 

Contactgegevens

BYe Travel
E-mail: info@byetravel.nl
Tel: +31 (0)346 781 781